Taal
 Nieuwsbrief

Corona - Subsidies en schenkingen

Op deze pagina worden de NOW, de Tozo en de TOGS besproken: de loonkostensubsidie NOW, die een significant deel van de lonen vergoed voor ondernemers, die (erge) last hebben van corona; de overbruggingsregeling Tozo voor zelfstandigen en DGA's en de TOGS, ook bekend onder de naam Noodloket.

Tijdelijke noodmaatregel overbrugging voor behoud van werkgelegenheid (NOW)

Loonkostencompensatie voor bedrijven met omzetverlies voor drie maanden

Wanneer je onderneming een omzetverlies over een aaneengesloten periode van drie kalendermaanden verwacht, kan je bij het UWV voor een periode van drie maanden een subsidie aanvragen. De subsidie bestaat uit een tegemoetkoming in de loonkosten ter hoogte van maximaal 90% van de loonsom plus een forfaitaire opslag van 30%. Je moet het loon van je medewerkers dan wel volledig doorbetalen en je mag dan ook geen ontslag om bedrijfseconomische redenen voor die medewerkers aanvragen. De regeling geldt ook voor flexwerkers en medewerkers op nulurencontract. Ook payroll- en uitzendwerkgevers kunnen gebruik maken van de NOW. DGA’s zijn van de regeling uitgesloten (maar kunnen wel gebruik maken van de Tozo). Je hoeft niet aan te tonen waardoor de omzetdaling is veroorzaakt, dat hoeft zelfs niet door de coronacrisis te komen.

De subsidie is afhankelijk van de (verwachte) omzetdaling. Het gaat om de omzet in een periode van drie maanden, naar keus beginnende op 1 maart, 1 april of 1 mei. Die omzet wordt afgezet tegen de omzet over heel 2019 gedeeld door vier. Was de omzet bijvoorbeeld over 2019 1 miljoen, dus gemiddeld 250 duizend euro per kwartaal, en verwacht je bijvoorbeeld in de periode 1 april tot en met 30 juni een omzet van 125 duizend euro te halen, dan is je omzetdaling 50%.

Het begrip "omzet" is ruim gedefinieerd. Alle baten die voortkomen uit de uitvoering van de normale activiteiten van een organisatie, ook als die gewoonlijk anders genoemd worden, worden tot de omzet gerekend. Denk daarbij bijvoorbeeld aan subsidies of renteopbrengsten. Ook correctie onderhanden werk wordt tot de omzet gerekend.

De loonsom wordt gebaseerd op het SV-loon dat in januari 2020 uitbetaald werd. Loon van medewerkers met een loon boven € 9.538 per maand komt niet in aanmerking.

De subsidie bedraagt 90% van de loonsom per maand maal drie plus de opslag van 30% maal de verwachte omzetdaling. Betaalde je in januari bijvoorbeeld € 20.000 uit aan loon en verwacht je een omzetdaling van 40%, dan wordt het 90% x € 20.000 x 3 x 130% x 40% is € 28.080.

Van de subsidie wordt 80% in drie maandelijkse termijnen als voorschot betaald. Binnen 24 weken na afloop van de driemaandsperiode moet je om vaststelling van de subsidie vragen. Dan overleg je de werkelijke omzetdaling en het UWV berekent aan de hand daarvan en aan de hand van de werkelijke uitbetaalde lonen in de driemaandsperiode op hoeveel subsidie je uiteindelijk recht hebt en betaalt ofwel het restant uit, of vordert het teveel wat aan voorschotten betaald is terug. Mogelijk moet je bij het verzoek om vaststelling een accountantsverklaring overleggen.

Waar sprake is van een samenstelling van rechtspersonen (concern) en het concern als geheel minder dan 20% omzetdaling kent, kan voor individuele werkmaatschappijen die wel meer dan 20% omzetdaling hebben toch aangevraagd worden. In dat geval moet wel aan aanvullende eisen worden voldaan, zo mag het concern bijvoorbeeld meestal geen dividend en bonussen of winstdeling uitkeren.

Aanvragen moeten ingediend worden bij het UWV. Hier een link naar de pagina, die naar het aanvraagformulier leidt. Lees vooraf de checklist en zorg de gevraagde informatie bij de hand te hebben.

Verlenging noodpakket (NOW 2.0)

Op 20 mei is de verlenging van de regeling aangekondigd. Ondernemers, die ten minste 20% omzetverlies verwachten, kunnen vanaf 6 juli 2020 NOW aanvragen voor juni, juli en augustus.

De forfaitaire opslag voor andere kosten dan loonkosten wordt verhoogd van 30% naar 40%. De referentiemaand wordt voor deze tranche maart 2020. Ook voor de lopende NOW-regeling wordt maart als referentie genomen als de loonsom in maart tot en met mei hoger ligt dan in januari-maart. Dit is vooral relevant voor seizoensgebonden bedrijven. Aanvullende voorwaarde is dat het aanvragende bedrijf geen wistuitkering aan aandeelhouders doet, geen bonussen aan het bestuur en directie uitkeren en geen eigen aandelen inkopen.

De aanpassing voor bedrijfseconomisch ontslag zal zijn dat de boete van 50% aangepast wordt: er zal een korting van 5% op de uiteindelijke subsidie worden opgelegd als er ontslag om bedrijfseconomische redenen voor 20 of meer werknemers wordt aangevraagd en er geen akkoord over de ontslagaanvraag is bereikt tussen de werkgever en de belanghebbende vakbonden (of bij gebreke daarvan een andere vertegenwoordiging van de werknemers).

Werkgevers die NOW aanvragen zullen zich moeten verplichten om hun werknemers te stimuleren om aan bij- en omscholing te doen. Via het crisisprogramma NL leert door kunnen mensen vanaf juli kosteloos online scholing en ontwikkeladviezen volgen.

Een accountantsverklaring verplicht gesteld voor bedrijven die een voorschot (80% van het verleende subsidiebedrag) hebben ontvangen van € 100.000 of meer. Om te voorkomen dat een aanvrager een laag voorschot krijgt, maar bij vaststelling toch een subsidie ontvangt die (veel) hoger is dan € 125.000, zonder dat daarbij een accountantsverklaring hoeft te worden overlegd, wordt ook bij een vast te stellen subsidie van € 125.000 of meer een accountantsverklaring vereist.

Tijdelijke overbruggingsregeling zelfstandig ondernemers (Tozo)

Aanvulling inkomen tot bijstandsniveau en lening voor bedrijfskapitaal voor zelfstandigen en DGA’s

Zelfstandigen en DGA’s kunnen geen gebruik maken van de NOW. Om deze ondernemers toch te ondersteunen is de Tozo in het leven geroepen. De Tozo wordt uitgevoerd door de gemeenten.

Met de regeling kan het inkomen van zelfstandigen en DGA’s aangevuld worden tot het bijstandsniveau: € 1.500 netto per maand voor gehuwden/samenwonenden en € 1.050 netto voor alleenstaanden boven de 21. De aanvulling is een gift en hoeft dus niet terugbetaald te worden. Vooralsnog geldt de regeling voor (maximaal) een aangesloten periode van drie maanden tussen 1 maart 2020 en 1 september 2020. Er wordt niet getoetst op levensvatbaarheid en vermogen. Het bedrijf of beroep moet wel hoofdzakelijk in Nederland worden uitgevoerd, de onderneming moet ingeschreven zijn bij de KvK en de ondernemer moet wel voldoen aan het urencriterium (minimaal 1225 uur per jaar gewerkt als zelfstandige, zie ook hier). Zelfstandigen die meer verdienen dan de bijstandsnorm of naast hun onderneming nog loon ontvangen uit een regulier dienstverband, komen niet in aanmerking.

Ook DGA’s moeten aan het urencriterium voldoen om in aanmerking te komen. Ook moeten ze volledige zeggenschap hebben over de onderneming en financiële risico’s dragen.

Ook kan je als zelfstandige een lening voor bedrijfskapitaal tot maximaal € 10.157 krijgen om liquiditeitsproblemen op te lossen. De maximale looptijd van de lening is drie jaar en er wordt gerekend met 2% rente. Tot 1 januari 2021 hoeft nog geen rente en aflossing betaald te worden. De lening wordt binnen vier weken na de aanvraag toegekend.

Aanvragen in het kader van de Tozo moeten ingediend worden bij de gemeente, waar je onderneming gevestigd is.

Verlenging noodpakket (TOZO 2.0)

Ook de TOZO wordt verlengd vanaf juni. Er wordt een partnerinkomenstoets aan de regeling toegevoegd, zodat alleen huishoudens met een inkomen onder het sociaal minimum aanspraak kunnen maken op de regeling. Voor het overige blijven de voorwaarden van de regeling ongewijzigd.

Tegemoetkoming ondernemers getroffen sectoren COVID-19 (TOGS)

Uitkering ineens van € 4.000 voor getroffen ondernemers, ook bekend als Noodloket

Ondernemingen, die rechtstreeks getroffen zijn door de coronacrisis en bijvoorbeeld gedwongen moesten sluiten, kunnen in aanmerking komen voor een bijdrage ineens van € 4.000. Zij moeten daarvoor wel een aan corona te wijten omzetverlies van tenminste € 4.000 hebben in de periode van 16 maart tot en met 15 juni 2020 en in die periode tenminste € 4.000 aan vaste lasten hebben, na aftrek van andere corona-maatregelen van de overheid.

Het gaat daarbij om:

  • Eet- en drinkgelegenheden (restaurants, cafetaria’s, cafés en dergelijke);
  • Bioscopen;
  • Haar- en schoonheidsverzorging (kappers, pedicures, visagisten en dergelijke);
  • Reisbemiddeling en reisorganisaties;
  • Rijschoolhouders;
  • Sauna’s, solaria, zwembaden, fitnesscentra, sportclubs en sportevenementen;
  • Bepaalde private culturele instellingen zoals musea, circus, theaters, schouwburgen en muziekscholen;
  • Bepaalde groepen ondernemers in de detailhandel, zoals winkeliers, benzinestations, tuincentra.

De doelgroep is vanaf 15 april verder vergroot worden met onder andere tattooshops, kleinere MKB-winkeliers in de voedselsector en taxi’s. Zie de lijst van SBI-codes van de in aanmerking komende sectoren.

Aanvragen kunnen worden ingediend bij de RVO vanaf 27 maart 2020 t/m 26 juni 2020 op de website www.rvo.nl/tegemoetkomingcorona. Bij de aanvraag is een eHerkenningsmiddel niveau 1 of hoger nodig of een DigiD.

Verlenging noodpakket => Tegemoetkoming Vaste Lasten MKB (TVL)

De TOGS wordt in de verlenging veranderd tot Tegemoetkoming Vaste Lasten MKB (TVL). De hardst geraakte onderdelen van het MKB kan, afhankelijk van de omvang van het bedrijf, de hoogte van de vaste kosten en de mate van omzetderving, een tegemoetkoming voor de vaste lasten van maximaal € 50.000 voor vier maanden krijgen. Er moet sprake zijn van ten miste 30% omzetverlies.

Toestemming plaatsen cookies

Deze website maakt gebruik van functionele, statistische en social media & overige cookies. Als u wilt aanpassen welke cookies en scripts gebruikt mogen worden, kunt u hieronder uw instellingen wijzigen.

Meer informatie is beschikbaar in de privacy- en cookiestatement.